Chính phủ thay đổi chính sách giá điện mặt trời

.
Nguồn: giaoduc.net.vn