Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

.
Nguồn: giaoduc.net.vn